Uslovi korišćenja

Ugovorne strane

Ovaj ugovor zaključuje se između Mint Services sa sedištem u Beogradu, na adresi Crvenih Hrastova broj 1,u daljem tekstu Mint Services i korisnika usluga koje su definisane ovim ugovorom, u daljem tekstu Korisnik. Ugovorni uslovi su definisani modelom opštih uslova ugovora, po pristupu i Korisnik naručivanjem i kupovinom Usluge automatski prihvata ovaj ugovor.

Predmet ugovora i definicija pojmova

Predmet ovog ugovora je upotreba Web hosting naloga sa pratecim uslugama, Internet adresama, saobracajem i elektronskom poštom, od strane Korisnika, koji mu na korišcenje ustupa Mint Services. Primarna usluga koja je predmet ovog ugovora, Web hosting nalog, predstavlja zakup virtuelnog prostora na Internet serverima kojima upravlja Mint Services koji je zajedno sa određenom kolicinom Internet saobracaja neekskluzivno iznajmljen Korisniku za potrebe ostvarivanja prisustva Korisnika na Internetu (domensko ime Web sajta i svi prateci sadržaji i usluge koje korisnik pruža na Internetu), u daljem tekstu Usluga.

Internet Prezentacija

Skup HTML stranica, programiskih skripti, multimedijalnih zapisa (video i audio) i drugih dokumenata kojima posetilac pristupa prilikom posete web sajtu Korisnika.

Server Mint Services-a

Server fizički, određenih tehničkih performansi, lociran u Data centru sa konstantnom konekcijom ka Internetu i obezbeđenim redudantnim napajanjem.

Web Service Mint Services-a

Aplikacija ili skup aplikacija lociranih na serverima Mint Services-a.

Email

Internet servis koji omogućuje prenos tj razmenu poruka i podataka između dva i više korisnika email naloga na proivoljnim domenima tj. serverima.

Sistemski resursi u smislu ovog Ugovora predstavlja bilo koji tehnički resurs, na strani provajdera koji je neophodan da bi se obezbedio smeštaj (hosting) i adekvatno funkcionisanje Internet prezentacije korisnika tj Usluge, i pripadajućih e-mail naloga (prostor na disku, količina prenetih podataka, broj e-mail naloga i slično).

Backup je rezervna kopija svih podataka korisnika na strani Internet Provajdera, koja se koristi za restauriranje ispravnog stanja Internet prezentacije u slučaju hardverskog otkaza.

Cenovnik i izmena cenovnika

Mint Services definiše cenovnik svih usluga i javno ga čini dostupnim na svom Web sajtu. Prilikom zaključivanja ugovora važe cene koje su istaknute u cenovniku usluga. Mint Services zadržava pravo izmene cenovnika bez prethodnih najava i definisanja datuma od kojeg će se izmenjeni cenovnik primenjivati.

Na osnovu Zakona o PDV-u, član 33, stav 1. Mint Services nije PDV obveznik i ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga.

Korisnik je u obavezi da izvrši plaćanje za poručene usluge Mint Services-a, u roku koji je naveden na profakturi. U slučaju kašnjenja Mint Services ima pravo zaračunavanja zatezne kamate. Ukoliko je kašnjenje veće od 14 radnih dana Mint Services ima pravo da bez prethodnog obaveštavanja Korisnika obustavi dalje korišćenje servisa ukoliko je servis isporučen korisniku pre prijema uplate.

Ukoliko je došlo do promene cena Usluga koje Korisnik koristi, prilikom obnavljanja Ugovora Korisniku će se kreirati profaktura prema cenovniku koji je važeći u trenutku izdavanja profakture.

Mint Services zadržava pravo da obustavi isporuku usluge korisniku odmah po isteku pretplate.

Ukoliko korisnik nije izmirio svoje obaveze prema Mint Services-u u Ugovorom dogovorenom roku, po izmirenju svih obaveza Mint Services će Korisniku obnoviti Servis uz naplatu troškova ponovnog uključenja.

Obaveze Mint Services-a

Mint Services će početi sa ispunjenjem svojih obaveza koje su predmet ovog Ugovora, tek kada od Korisnika primi uplatu za prvi uplatni period korišćenja usluga u skladu sa aktuelnim cenovnikom odnosno izdatom profakturom.

Mint Services se obavezuje da će Korisniku za vreme važenja ovog ugovora omogućiti sledeće:

Odgovornost Mint Services-a

Mint Services nije odgovoran za:

Obaveze korisnika

Korisnik se obavezuje da:

Korisnik daje saglasnost da:

Pre završenog obračunskog perioda, Mint Services Korisniku dostavlja predračun koji je korisnik dužan da plati pre isteka obračunskog perioda ukoliko želi da nastavi sa korišćenjem usluge. Mint Services može korisniku dostaviti predračun za obnavljanje Usluga do 14 dana pre kraja obračunskog perioda. Mint Services zadržava pravo da odmah po isteku obračunskog perioda suspenduje Usluge koje su predmet ovog Ugovora bez prethodne najave Korisniku.

Ukoliko Korisnik propusti navedeni rok Mint Services ima pravo da u potpunosti obriše neplaćenu uslugu bez obaveze čuvanja rezervne kopije Korisnikovih podataka.

Ukoliko Korisnik omogući upotrebu usluga trećim licima, koje je zakupio od Mint Services-a sam snosi odgovornost za svu nastalu štetu.

Kršenje bilo kojeg od ovih uslova može rezultirati momentalnom suspenzijom ili deaktivacijom Uslige bez prethodnog obaveštenja.

Odgovornost Korisnika

Korisnik je odgovoran za celokupan sadržaj Web hosting naloga i u potpunosti snosi svu materijalnu i krivičnu odgovornost koja proizilazi iz upotrebe i posedovanja istog. Korisnik ovim ugovorom potvrđuje da samostalno vrši postavljanje sadržaja na hosting nalog, kontrolu sadržaja, selekciju i odabir sadržaja i upotrebu Usluga.

Sadržaj prezentacije smatra se nedozvoljenim naročito:

Ukoliko

U slučaju da način korišćenja pružene usluge od strane Korisnika ugrozi bezbednost i integritet servera Mint Services-a, isti zadržava pravo da trenutno ugasi Web Hosting nalog Korisnika.

Korisnik se obavezuje da će svoj Web hosting nalog i ostale usluge zakupljene od Mint Services-a koristiti za aktivnosti koje prema zakonu ne predstavljaju krivično delo ili prekršaj.

Korisnik snosi odgovornost za sav generisani saobraćaj ka i od njegovog Web sajta koji se u skladu sa uslovima korišćenja može okarakterisati kao štetni saobraćaj, kao i za sve aktivnosti koje se na Mint Services serverima registruju pod korisnikovim korisničkim imenom i lozinkom, kao i za sve aktivnosti koje prouzrokuju serveri i servisi iznajmljeni Korisniku.

Ukoliko Internet prisustvo u vezi sa Uslugom izaziva, podstiče ili raspiruje nacionalnu, rasnu, versku i druge neravnopravnosti, mržnju ili netrpeljivosti Mint Services zadržava pravo da suspenduje uslugu. Suspenzija u ovom slučaju može biti momentalna i bez prethodne najave. Mint Services je u ovom slučaju dužan da najkasnije u roku od 24h obavesti Korisnika.

Korisnik je odgovoran za bezbednost, integritet i dostupnost svojih podataka, i u obavezi je da samostalno pravi backup tj rezervnu kopiju podataka koje drži na svom Web hosting nalogu ili da koristi adekvatnu uslugu Mint Services-a.

Mint Services se obavezuje da, ukoliko je u mogućnosti, vrati rezervnu kopiju na zahtev korisnika ali ne više od dva puta u toku jednog meseca.

Prenos vlasništva

Glavno odgovorno i nadležno lice za iznajmljenu uslugu je Korisnik koji je zakupio uslugu. Ustupanje ugovora i prenos prava i obaveza po ovom ugovoru je moguće izvršiti jedino uz saglasnost Mint Services-a. U slučaju spora između Korisnika i trećeg lica po pitanju Web hosting naloga Mint Services će biti izuzet iz celokupnog procesa i tek na osnovu uvida u pravosnažnu odluku nadležnog organa Mint Services može izvršiti promenu i prenos vlasništva hosting naloga, registranta domena ili druge usluge.

Terminacija ugovora

Ovaj ugovor se zaključuje na period na koji se Usluga zakupljuje. Ovaj ugovor se automatski obnavlja prilikom obnavljanja zakupa Usluge i traje do raskida ugovora. Ukoliko Korisnik odluči da ne produži zakup usluge ovaj ugovor se smatra raskinutim 30 dana nakon dana isticanja zakupljene usluge.

Obe ugovorne strane imaju pravo da samoinicijativno raskinu korisnički ugovor uz otkazni rok od 30 dana. U slučaju raskidanja ugovora od strane Mint Services-a, a zbog kršenja bilo kog člana ovog ugovora od strane Korisnika Mint Services može izvršiti obustavljanje, suspendovanje i ukidanje usluge Korisniku i pre isteka otkaznog roka. Ukoliko raskidanju ugovora ne prethodi kršenje nekog od članova ovog ugovora Korisnik ima pravo na povraćaj uplaćenih sredstava po osnovu ovog ugovora koji je srazmeran periodu koji je preostao do regularnog isteka ugovora, umanjeno za eventualni popust u ceni odobren na osnovu ugovorenog perioda zakupa. Ukoliko Korisnik raskida ugovor dužan je da o tome pismeno obavesti Mint Services. Otkazni rok od 30 dana započinje onog trenutka kada Mint Services potvrdi Korisniku prijem zahteva za raskidanje ugovora. Mint Services obavezan je da Korisniku pismeno, telefonom ili elektronskom poštom potvrdi prijem zahteva za raskid korisničkog ugovora. Ukoliko Korisnik prestane sa održavanjem sadržaja preko Usluga i aktivnim korišćenjem usluga, a Mint Services nastavi da omogućava pristup ugovor se ne može smatrati automatski raskinutim. Po prijemu zahteva za raskid ugovora Korisnik je dužan da izmiri sva dugovanja prema Mint Services-u kao i da u roku od 7 dana od raskida ugovora izmiri sve obaveze prispele do datuma raskidanja ugovora i isticanja otkaznog roka.

Završne odredbe

Ugovorne strane se slažu da sve sporove nastale po ovom ugovoru rešavaju sporazumno. Ukoliko sporazumno rešenje nije moguće ugovorena je nadležnost trgovinskog suda u Beogradu. Merodavan tekst ugovora je na srpskom jeziku a merodavno pravo je ono propisano trenutno važećim zakonom u Republici Srbiji. Mint Services javno objavljuje ovaj tekst ugovora na Web sajtu i Korisnik mu pristupa naručivanjem i kupovinom Usluge. Mint Services ima pravo da izmeni ugovorne uslove postavljanjem novog teksta na Web sajt i javnim obaveštavanjem korisnika. Ukoliko Korisnik tokom trajanja perioda zakupa Usluge ne želi da prihvati izmenjene opšte uslove ugovora on ima pravo da uz pismeni dopis zatraži raskid ugovora i povraćaj neutrošenog, a plaćenog dela zakupa (shodno prethodnom članu). Ukoliko Korisnik produži bilo koju Uslugu koju zakupljuje od Mint Services-a smatraće se da je time prihvatio izmenjene Opšte uslove ugovora. Ukoliko Mint Services ne iskoristi neko od prava koja mu obezbeđuje ovaj ugovor to ne znači da se odriče tog prava već da ga može iskoristiti u bilo kom trenutku. Sve eventualne posebne izmene i dopune ovih uslova i specifični dogovor Korisnika i Mint Services-a će se regulisati posebnim isključivo pisanim aneksima, uz saglasnost obe ugovorne strane.